PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel těchto stránek klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.
Tuto webovou stránku lze zpravidla používat bez uvedení osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak, pokud možno, vždy na dobrovolné bázi. Tyto údaje nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám.
Upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat prostřednictvím internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Cookies

Internetové stránky používají zčásti takzvané cookies. Cookies nezpůsobují na Vašem počítači žádné škody a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které ukládá Váš počítač v prohlížeči.
Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „relační cookies“. Po skončení Vaší návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní cookies zůstávají uloženy ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě. Prohlížeč si můžete nastavit tak, že povolíte ukládání cookies pouze v jednotlivých případech, že jejich přijímání v konkrétních případech nebo obecně zakážete a aktivujete jejich automatické vymazání při zavření prohlížeče. V případě, že cookies deaktivujete, může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

LOGOVACÍ SOUBORY SERVERU

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných logovacích souborech serveru, které nám Váš prohlížeč automaticky odesílá. Jsou to:

 • typ a verze prohlížeče
 • používaný operační systém
 • adresa URL odkazujícího serveru
 • hostitelský název přistupujícího počítače
 • čas požadavku na server

Tyto údaje nelze přiřadit určitým osobám. Slučování těchto údajů s jinými zdroji dat se neprovádí. Vyhrazujeme si dodatečné prověření těchto údajů, pokud se dozvíme o konkrétních důvodech protiprávního používání.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Pokud nám přes kontaktní formulář pošlete dotazy, uloží se Vaše údaje z dotazového formuláře včetně Vámi uvedených kontaktních údajů, aby bylo možné dotaz zpracovat. Tyto údaje nepředáváme dál bez Vašeho souhlasu.
Pokud dojde k navázání kontaktu, odeslané osobní údaje se uloží. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 GDPR, protože na něm máme oprávněný zájem.
Osobní údaje z kontaktního formuláře nebo e-mailu zpracováváme výhradně v rámci vyřízení dotazu a nepředáváme je třetím osobám. Údaje se používají výhradně pro účely korespondence.
Vaše údaje vymažeme ihned poté, co nebudou zapotřebí pro dosažení účelu, pro který byly získány. Pro osobní údaje ze zadávací masky kontaktního formuláře a pro údaje zaslané e-mailem tento případ nastává tehdy, když je ukončena příslušná korespondence. Korespondence je ukončena, jestliže lze z okolností dovodit, že je příslušná záležitost s konečnou platností vyřešena.

Jméno a adresa správce

Technische Werke Coswig GmbH
Karrasstraße 3
01640 Coswig
info@tw-coswig .de

Vaše práva

Níže bychom rádi shrnuli Vaše práva v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR)
 2. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 3. Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 4. Právo na výmaz, resp. „právo být zapomenut“ (čl. 17 GDPR)
 5. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 6. Oznamovací povinnost (čl. 19 GDPR)
 7. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 8. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (čl. 22. GDPR)
 9. Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)
 10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

Zakódování – SSL- bzw. TLS

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou např.objednávky nebo poptávky, které nám zasíláte jako provozovatel webu, SSL nebo. TLS šifrováním. Šifrované spojení je indikováno adresním řádkem prohlížeče, který se mění z „http: //“ na „https: //“ a ikonou zámku ve vašem prohlížeči.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám poskytnete, nemohou třetí strany číst.

Informace, uzamčení a výmaz

V rozsahu platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně požadovat poskytnoutí informací o svých uložených osobních datech.Dále máte právo požadovat informace o jejich původu, účelu zpracování osobních dat a pokud je to nutné v případě potřeby právo tyto údaje opravit, zablokovat nebo odstranit. Pro další otázky k tématu osobních dat nás prosím kdykoliv kontaktujte na uvedené adrese.

NESOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM REKLAMNÍCH E-MAILŮ

Tímto vyjadřujeme nesouhlas s tím, aby byly kontaktní údaje uvedené v rámci povinné tiráže používány k zasílání reklamy a informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například formou spamových e-mailů.

Informace ke zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro zákazníky a jiné dotčené osoby1

Prostřednictvím následujících informací bychom Vám rádi poskytli přehled o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a o Vašich právech v rámci práva na ochranu osobních údajů. Jaké konkrétní údaje zpracováváme a jakým způsobem je používáme, závisí především na požadovaných, resp. sjednaných službách. Proto se Vás nemusí týkat všechny části tohoto informačního materiálu.
Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů a na koho se mohu obrátit?

Odpovědnou osobou je:

Technische Werke Coswig GmbH
Karrasstraße 3, 01640 Coswig/ Sa
Tel. 03523 5 34 20
info@tw-coswig.de

V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů se obracejte na:

E-Mail: datenschutz@tw-coswig.de
Fax: 03523 5 342 29

Jaké zdroje a údaje používáme?

Zpracováváme osobní údaje, které získáváme v rámci našich obchodních vztahů od zákazníků nebo jiných subjektů. Pokud je to nutné pro poskytování našich služeb, zpracováváme dále osobní údaje, které legitimně získáváme z veřejně přístupných zdrojů (např. katastr nemovitostí, obchodní rejstříky, rejstříky sdružení, tisk, internet).

Relevantními údaji jsou osobní údaje (jméno, adresa a jiné kontaktní údaje, datum a místo narození a státní příslušnost) či legitimační údaje (např. údaje z průkazů totožnosti). Dalšími údaji, které jsou srovnatelné s výše uvedenými kategoriemi, mohou být údaje o zakázkách (např. platební příkaz), bankovní spojení, údaje o plnění našeho smluvního závazku (údaje o spotřebě, údaje o obratech v platebním styku) a další.

z.B. např. zmocněné osoby, zájemci o produkty, jiné osoby než zákazníci

K čemu Vaše údaje zpracováváme (účel zpracování) a na jakém právním základě?
Osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a se Spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG).

a. za účelem plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1b GDPR)

Údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb v rámci realizace smluv s našimi zákazníky nebo k realizaci předsmluvních opatření, která jsou prováděna na vyžádání. Účelem zpracování údajů je poskytnutí požadovaného tepelného příkonu a množství tepla v souladu s potřebami zákazníka a může mimo jiné zahrnovat analýzu potřeb a poradenství.

b. v rámci zvážení oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1f GDPR)

Je-li to nutné, zpracováváme údaje nad rámec vlastního plnění smlouvy pro účely oprávněných zájmů naši společnosti a třetích osob. Příklady:

 • kontrola a optimalizace metod analýzy potřeb
 • uplatnění právních nároků a obhajoba v případě právních sporů
 • opatření pro zajištění bezpečnosti budov a zařízení (např. video monitoring, kontrola vstupu)
 • opatření k zajištění domovního práva
 • zajištění IT bezpečnosti

c. na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR)

zpracováním osobních údajů pro určité účely Jestliže jste nám poskytli souhlas se (např. rezervace místa, účetnictví, povolení k inkasu atd.) je toto zpracování zákonné na základě Vašeho souhlasu. Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat. To platí i pro odvolání souhlasů, které nám byly poskytnuty před 25. květnem 2018. Odvolání souhlasu má účinky do budoucna a není jím dotčena zákonnost zpracování údajů do tohoto okamžiku.

d. na základě zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 c GDPR) nebo ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 e GDPR)

Kdo získá moje údaje?

V rámci TWC získají přístup k Vašim údajům oddělení, která je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností. Údaje mohou pro tyto účely obdržet také námi pověření poskytovatelé služeb a zástupci. Jedná se o podniky v oblasti IT služeb v rámci správy a údržby účetního systému.
K poskytnutí údajů příjemcům mimo TWC dojde výhradně jen v případě, že to vyžaduje zákon nebo k tomu zákazník poskytl souhlas. Za těchto okolností mohou být příjemci osobních údajů např.:

 • veřejné orgány a instituce (např. finanční úřady, orgány činné v trestním řízení atd.) v případě, že k tomu mají zákonnou či úřední povinnost

Jak dlouho budou moje údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat, dokud to bude nutné pro plnění našich smluvních a zákonných povinností.
Jakmile již nebudou data zapotřebí k plnění našich smluvních a zákonných povinností, budou vymazána, ledaže by bylo nutné jejich další časově omezené zpracování za účelem plnění lhůt pro uchovávání údajů na základě obchodního a daňového práva.

Jaká jsou moje práva na ochranu osobních údajů?

Každý subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na výmaz podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, právo vznést námitku podle článku 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR. Pro právo na přístup k osobním údajům a právo na výmaz platí omezení podle §§ 34 a 35 BDSG. Kromě toho existuje právo podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR ve spojení s § 19 BDSG).

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který nám poskytnete, můžete kdykoliv odvolat. To platí i pro odvolání souhlasu, který jste nám poskytli před zahájením platnosti nařízení GDPR, tedy před 25. květnem 2018. Dovolujeme si Vás upozornit, že odvolání platí s účinky do budoucna. Zpracování údajů, které se uskutečnilo před odvoláním souhlasu, tím zůstává nedotčeno.

Jsem povinen údaje poskytnout?

V rámci našeho obchodního vztahu nám musíte poskytnout ty osobní údaje, které jsou nutné pro navázání a realizaci obchodního vztahu a k plnění souvisejících smluvních povinností nebo k jejichž získání jsme povinni ze zákona. Bez těchto údajů zpravidla nebudeme schopni s Vámi smlouvu uzavřít, poskytnout smluvní plnění a smlouvu ukončit.

Do jaké míry se používá automatizované rozhodování?

Pro účely založení a realizace obchodního vztahu v zásadě nepoužíváme žádné automatizované individuální rozhodování včetně profilování podle článku 22 GDPR.

Mapa Google

Tyto stránky využívají mapovací službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle předávány a uchovávány společností Google na serverech ve Spojených státech. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Použití Map Google probíhá v zájmu zobrazení našich on-line nabídek a snadné vyhledání míst, které určujeme na webových stránkách. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO dar.

Další informace o způsobu zpracování uživatelských dat naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Tento web používá k poskytování služeb, soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s ochranou vašich osobních údajů a dalších dat. Další informace o používán cookies obdržíte v prohlášení o ochraně osobních údajů.